Pečeme spolu

Koncept revitalizace
^

SEZNAMTE SE S KONCEPTEM REVITALIZACE

Na této stránce se můžete seznámit s hodnocením současného stavu území a s tím, jakým způsobem na něj návrh revitalizace reaguje. Níže si můžete stáhnout výstavu věnovanou historii a hodnocení současného stavu území.

Samotný návrh revitalizace byl představen v září 2019. V areálu je plánován vznik nových bytů, ale i veškeré potřebné občanské vybavenosti, která bude sloužit novým rezidentům a také obyvatelům navazujících obytných čtvrtí. Bývalá správní budova bude ponechána a zrekonstruována jako polyfunkční objekt občanské vybavenosti. Zachována bude historická fasáda objektu bývalého mlýna směrem do ulice Ke Klíčovu i pro areál typický tovární komín. V areálu vzniknou nová velkorysá veřejná prostranství a opět bude propojen se svým okolím. Revitalizace území tak pomůže zvýšit atraktivitu celé oblasti.

Analýza současného stavu
Návrh revitalizace
Hodnoty
 1. Území v okolí Krocínky je klidnou lokalitou obklopenou zelení. Nacházejí se zde parky s rekreačním využitím - park Jetelka a klíčovský lesopark s kaštanovou alejí v ulici Nad Klíčovem. Oba parky spojuje pás zeleně sloužící jako biokoridor pro zvěř.
 2. Administrativní budova pekáren, která byla postavena podle návrhu vídeňského architekta Huberta Gessnera, byla pro historickou a architektonickou hodnotu prohlášena za kulturní památku.
 3. Architektonicky hodnotná je i budova někdejšího parního mlýna s charakteristickou cihlovou fasádou a cihlovým komínem.
 4. Květinové hřiště na Krocínce je oblíbeným místem pro hru, odpočinek a setkávání všech generací.
 5. Okolí náměstí OSN nabízí širokou škálu občanské vybavenosti.
 6. Lokalita je velmi dobře obsloužena městskou hromadnou dopravu, která poskytuje dobré spojení s centrem Prahy a okolím. Ze stanice Vysočanská je možné využít metro, tramvajové nebo autobusové linky.
 7. V blízkosti areálu se nachází vlakové nádraží Praha-Vysočany, které má vysoký potenciál pro dopravu jak v rámci Prahy, tak i mimo hlavní město.
Problémy
 1. Areál bývalých pekáren v současné podobě tvoří bariéru v území mezi vilovou čtvrtí Krocínka a ulicemi Jandova a Ke Klíčovu. Areál je neprostupný a je nutné jej obcházet po nevyhovujících komunikacích.
 2. Budovy bývalých pekáren Odkolek jsou ve špatném technickém stavu, dlouho do nich nebylo investováno a dále chátrají. Rozpadající se areál devalvuje zdejší prostředí, zároveň na sebe váže sociálněpatologické jevy, obyvatelé se v okolí areálu necítí bezpečně.
 3. Komunikace Ke Klíčovu je ve špatném technickém stavu, kvůli úzkému profilu není vyhovující a bezpečná pro pohyb automobilů, cyklistů a chodců.
 4. Železnice tvoří bariérou v území. Odděluje oblast Krocínky od náměstí OSN a zastávek MHD, zhoršuje tak jejich dostupnost. Železnice v minulosti přerušila tzv. Královskou třídu, dnešní Sokolovskou ulici, která původně dále pokračovala v trase dnešních ulic Pod Pekárnami a Nad Klíčovem. 
 5. Chybí přímé a bezpečné propojení pro pěší mezi oblastí Krocínky a náměstím OSN, kde se nacházejí občanská vybavenost a uzel linek městské hromadné dopravy. Lávka přes koleje, která propojovala ulice Ke Klíčovu a Pod Pekárnami, byla v minulosti stržena.
 6. V ulicích Vysočanská a Ke Klíčovu se v době dopravní špičky tvoří zácpy.
 7. Areálem bývalých pekáren prochází ve směru sever-jih velký terénní zlom, který snižuje prostupnost a dělí území na dvě odlišné části.
Hlavní principy revitalizace
 1. Areál jako součást Vysočan
  Dnes uzavřený areál tvořící bariéru v území se stane součástí systému veřejných prostranství Vysočan. Celé území bude prostupné ze všech stran během celého dne. V ose areálu vznikne západo-východní pěší propojení (1a), prostupný bude i v severo-jižním směru (1b), což umožní lepší pěší dostupnost čtvrti Krocínka. Minimalizován bude pohyb automobilové dopravy po areálu, parkování residentů bude umístěno do podzemních podlaží  budov.
 2. Nové parky a zelená prostranství
  V areálu vzniknou dva nové parky. Park městského charakteru bude založen v návaznosti na historickou administrativní budovu (2a) a větší park anglického typu (2b) podél severní hrany areálu. Tyto parky a navazující zelená prostranství dotvoří zelený koridor mezi současnými parky Flajšnerka a Klíčovským parkem. V parcích a na veřejných prostranstvích budou vysazeny stromy, keře, ale i barevné trvalkové záhony.
 3. Rekonstrukce ulice Ke Klíčovu
  Součástí plánované revitalizace i je rekonstrukce ulice Ke Klíčovu a rozšíření jejího profilu. Na náklady investora dojde i ke zkapacitnění křižovatky ulic Ke Klíčovu, Vysočanská, U Vinných sklepů, Jandova. Před budovou bývalého mlýna vznikne prostor autobusové zastávky. V souladu s Generelem cyklistické dopravy hl. m. Prahy bude profil ulice v obou směrech rozšířen o samostatný cyklo pruh.
 4. Zachování současného charakteru zástavby
  Výška jednotlivých domů návrhu vychází z měřítka stávající zástavby. Návrh kombinuje několik typů zástavby, které se liší typologií bytů, typem fasády či použitými materiály. Jako celek však svým urbanistickým řešením navazují na stavební formu současného areálu.
 5. Uchování historických hodnot místa
  V rámci revitalizace bude opravena památkově chráněná administrativní budova S1 (5a). Jako odkaz na historii místa bude zachována i jižní fasáda mlýnice a komín bývalého mlýnu v objektu S2 (5b). V rámci architektonického návrhu interiéru budovy S2 budou využity drobné technické detaily odkazující na průmyslovou minulost areálu. Systém veřejných prostranství (5c) rozvíjí stávající osu areálu, která tak zůstane propsána do nové čtvrti.
 6. Doplnění deficitů občanské vybavenosti
  Cílem revitalizace je vytvořit plnohodnotnou residenční čtvrt. V přízemí budovy S2 a objektech obklopujících areálová náměstí budou vytvořeny prostory (6a) pro obchody, drobné provozovny, restaurace či kavárny, které vyřeší problém s nedostatkem občanské vybavenosti v nejbližším okolí. V rámci parků vznikne dětské hřiště (6b) a zázemí pro volnočasové a komunitní aktivity.

SEZNAMTE SE PODROBNĚJI S NÁVRHEM REVITALIZACE AREÁLU

Konzultace Návrhu – 12. 9. 2019

Revitalizované území z pohledu chodce

Cookies

1. Společnost Rezident Park 1 s.r.o., IČO: 05769515, se sídlem Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, spis. značka C 270450, jakožto provozovatel této webové stránky jako správce osobních údajů (dále jen „správce“) podle čl. 26 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) užívá na této webové stránce soubory cookies, které jsou zde užity za účelem:

 • měření návštěvnosti webových stránek a vytváření statistik týkajících se návštěvnosti a chování návštěvníků na webových stránkách;
 • fungování webových stránek.

2. Co jsou cookies? Cookies jsou malé soubory uložené ve Vašem koncovém zařízení, do nichž se ukládají určitá nastavení a data, která si vyměňujete s našimi stránkami prostřednictvím svého prohlížeče.

Cookies, které jsou sbírány za účelem měření návštěvnosti webu a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webu, jsou posuzovány v podobě hromadného celku a v pseudonymizované podobě, která umožňuje identifikaci jednotlivce jen při vynaložení značného a odborného úsilí.

3. Je užívání cookies zákonné? Sběr cookies za účelem uvedeným v odst. 1. lze za určitých okolností považovat za zpracování osobních údajů. Takové zpracování je možné na základě zákonného důvodu - oprávněného zájmu správce a umožňuje ho čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení.

4. Jak zabránit shromažďování cookies? Webové stránky lze používat i v režimu, který neumožňuje sbírání údajů o chování návštěvníků webu – tento režim je možný buďto nastavit v rámci nastavení prohlížeče, nebo je možné vznést proti takovému sběru na základě oprávněného zájmu správce námitku dle čl. 21 Nařízení, zasláním na kontaktní adresu info@metrostavdevelopment.cz . Vaše námitka bude poté vyhodnocena bezodkladně, nejpozději do 30 dní od obdržení. Cookies nezbytné pro funkčnost webu budou uchovány pouze po dobu nezbytně nutnou pro fungování webu.

Vznesete-li námitku proti zpracování technických cookies nezbytných pro fungování webových stránek, nelze v takovém případě zaručit plnou funkčnost a kompatibilitu webových stránek.

Změnu nastavení pro zakázání shromažďování cookies měření návštěvnosti lze provést zde.

5. Cookies pro cílení reklamy. Cookies pro cílení reklamy mohou být zpracovávány na základě Vašeho souhlasu, který udělujete příslušným nastavením internetového prohlížeče ve vašem počítači.. Souhlas udělujete na dobu, která je uvedena dále u jednotlivých marketingových cookies. Souhlas se sbíráním údajů souborů cookies pro marketingové účely lze vzít kdykoliv zpět, a to pomocí změny nastavení příslušného internetového prohlížeče .

6. Doba uchování. Cookies jsou ukládány po dobu, která je uvedena dále u jednotlivých typů cookies.

7. Komu jsou cookies zpřístupněny? Shromážděné cookies soubory jsou zpracovány dalšími zpracovateli:

 • Poskytovatelem služby Google Analytics, provozované společností Google Inc., sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA;
 • Společnost Blueberry.cz Apps s.r.o., IČ: 28535138, se sídlem Štěpánská 539/9, 120 00 Praha 2 – Nové město;
 • Facebook Inc., Menlo Park, California, USA
 • LinkedIn Corporation, Sunnyvale, USA

Výše uvedené platformy (zpracovatelé) dále s cookies nakládají v souladu s jejich smluvními podmínkami, které najdete zejména zde:

8. Jaká máte v souvislosti se zpracováním cookies práva? Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:

 • požadovat po správci informaci, jaké vaše osobní údaje zpracovávají, případně si vyžádat kopii,
 • vyžádat si u správce přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, případně omezit zpracování,
 • požadovat po správci výmaz těchto osobních údajů – výmaz správce provede, pokud není v rozporu s platnými právními předpisy a oprávněnými zájmy správce,
 • v případě zpracování osobních údajů na základě souhlasu žádat přenos těchto údajů,
 • vznést námitku proti zpracování osobních údajů v případě statistických cookies nebo cookies nezbytných pro fungování webové stránky,
 • právo odvolat souhlas se zpracováním cookies změnou nastavení vašeho prohlížeče,
 • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

9. Správce shromažďuje na svých webových stránkách následující soubory cookies:

Typ

Název

Účel

Expirace

Statistické

visitor

Registruje jedinečné identifikační číslo, které se využívá ke statistickým informacím.

1 rok

Statistické

cookieconfirmed

Informuje o potvrzení zásad Cookies uživatelem webových stránek.

1 rok

Statistické

actual-visit

Registruje jedinečné identifikační číslo, které se využívá ke statistickým informacím.

Session

Statistické

_ga

Registruje jedinečné identifikační číslo, které se používá pro generování statistických dat o tom, jak uživatel webovou stránku využívá.

2 roky

Statistické

_gat

Používá se systémem Google Analytics pro regulaci rychlosti zadávání požadavků.

Session

Statistické

_gid

Registruje jedinečné identifikační číslo, které se používá pro generování statistických dat o tom, jak uživatel webovou stránku využívá.

Session

Marketingové

ads/ga-audiences

Využívá Google Adwords pro zacílení reklam

Session

Cookies nám pomáhají poskytovat a zlepšovat naše služby.
Používáním těchto stránek souhlasíte s používáním cookies.
Chci vědět více
Ok