Pečeme spolu

Koncept revitalizace
^

SEZNAMTE SE S KONCEPTEM REVITALIZACE

Na této stránce se můžete seznámit s hodnocením současného stavu území a s tím, jakým způsobem na něj návrh revitalizace reaguje. Níže si můžete stáhnout výstavu věnovanou historii a hodnocení současného stavu území.

Samotný návrh revitalizace byl představen v září 2019. V areálu je plánován vznik nových bytů, ale i veškeré potřebné občanské vybavenosti, která bude sloužit novým rezidentům a také obyvatelům navazujících obytných čtvrtí. Bývalá správní budova bude ponechána a zrekonstruována jako polyfunkční objekt občanské vybavenosti. Zachována bude historická fasáda objektu bývalého mlýna směrem do ulice Ke Klíčovu i pro areál typický tovární komín. V areálu vzniknou nová velkorysá veřejná prostranství a opět bude propojen se svým okolím. Revitalizace území tak pomůže zvýšit atraktivitu celé oblasti.

Analýza současného stavu
Návrh revitalizace
Hodnoty
 1. Území v okolí Krocínky je klidnou lokalitou obklopenou zelení. Nacházejí se zde parky s rekreačním využitím - park Jetelka a klíčovský lesopark s kaštanovou alejí v ulici Nad Klíčovem. Oba parky spojuje pás zeleně sloužící jako biokoridor pro zvěř.
 2. Administrativní budova pekáren, která byla postavena podle návrhu vídeňského architekta Huberta Gessnera, byla pro historickou a architektonickou hodnotu prohlášena za kulturní památku.
 3. Architektonicky hodnotná je i budova někdejšího parního mlýna s charakteristickou cihlovou fasádou a cihlovým komínem.
 4. Květinové hřiště na Krocínce je oblíbeným místem pro hru, odpočinek a setkávání všech generací.
 5. Okolí náměstí OSN nabízí širokou škálu občanské vybavenosti.
 6. Lokalita je velmi dobře obsloužena městskou hromadnou dopravu, která poskytuje dobré spojení s centrem Prahy a okolím. Ze stanice Vysočanská je možné využít metro, tramvajové nebo autobusové linky.
 7. V blízkosti areálu se nachází vlakové nádraží Praha-Vysočany, které má vysoký potenciál pro dopravu jak v rámci Prahy, tak i mimo hlavní město.
Problémy
 1. Areál bývalých pekáren v současné podobě tvoří bariéru v území mezi vilovou čtvrtí Krocínka a ulicemi Jandova a Ke Klíčovu. Areál je neprostupný a je nutné jej obcházet po nevyhovujících komunikacích.
 2. Budovy bývalých pekáren Odkolek jsou ve špatném technickém stavu, dlouho do nich nebylo investováno a dále chátrají. Rozpadající se areál devalvuje zdejší prostředí, zároveň na sebe váže sociálněpatologické jevy, obyvatelé se v okolí areálu necítí bezpečně.
 3. Komunikace Ke Klíčovu je ve špatném technickém stavu, kvůli úzkému profilu není vyhovující a bezpečná pro pohyb automobilů, cyklistů a chodců.
 4. Železnice tvoří bariérou v území. Odděluje oblast Krocínky od náměstí OSN a zastávek MHD, zhoršuje tak jejich dostupnost. Železnice v minulosti přerušila tzv. Královskou třídu, dnešní Sokolovskou ulici, která původně dále pokračovala v trase dnešních ulic Pod Pekárnami a Nad Klíčovem. 
 5. Chybí přímé a bezpečné propojení pro pěší mezi oblastí Krocínky a náměstím OSN, kde se nacházejí občanská vybavenost a uzel linek městské hromadné dopravy. Lávka přes koleje, která propojovala ulice Ke Klíčovu a Pod Pekárnami, byla v minulosti stržena.
 6. V ulicích Vysočanská a Ke Klíčovu se v době dopravní špičky tvoří zácpy.
 7. Areálem bývalých pekáren prochází ve směru sever-jih velký terénní zlom, který snižuje prostupnost a dělí území na dvě odlišné části.
Hlavní principy revitalizace
 1. Areál jako součást Vysočan
  Dnes uzavřený areál tvořící bariéru v území se stane součástí systému veřejných prostranství Vysočan. Celé území bude prostupné ze všech stran během celého dne. V ose areálu vznikne západo-východní pěší propojení (1a), prostupný bude i v severo-jižním směru (1b), což umožní lepší pěší dostupnost čtvrti Krocínka. Minimalizován bude pohyb automobilové dopravy po areálu, parkování residentů bude umístěno do podzemních podlaží  budov.
 2. Nové parky a zelená prostranství
  V areálu vzniknou dva nové parky. Park městského charakteru bude založen v návaznosti na historickou administrativní budovu (2a) a větší park anglického typu (2b) podél severní hrany areálu. Tyto parky a navazující zelená prostranství dotvoří zelený koridor mezi současnými parky Flajšnerka a Klíčovským parkem. V parcích a na veřejných prostranstvích budou vysazeny stromy, keře, ale i barevné trvalkové záhony.
 3. Rekonstrukce ulice Ke Klíčovu
  Součástí plánované revitalizace i je rekonstrukce ulice Ke Klíčovu a rozšíření jejího profilu. Na náklady investora dojde i ke zkapacitnění křižovatky ulic Ke Klíčovu, Vysočanská, U Vinných sklepů, Jandova. Před budovou bývalého mlýna vznikne prostor autobusové zastávky. V souladu s Generelem cyklistické dopravy hl. m. Prahy bude profil ulice v obou směrech rozšířen o samostatný cyklo pruh.
 4. Zachování současného charakteru zástavby
  Výška jednotlivých domů návrhu vychází z měřítka stávající zástavby. Návrh kombinuje několik typů zástavby, které se liší typologií bytů, typem fasády či použitými materiály. Jako celek však svým urbanistickým řešením navazují na stavební formu současného areálu.
 5. Uchování historických hodnot místa
  V rámci revitalizace bude opravena památkově chráněná administrativní budova S1 (5a). Jako odkaz na historii místa bude zachována i jižní fasáda mlýnice a komín bývalého mlýnu v objektu S2 (5b). V rámci architektonického návrhu interiéru budovy S2 budou využity drobné technické detaily odkazující na průmyslovou minulost areálu. Systém veřejných prostranství (5c) rozvíjí stávající osu areálu, která tak zůstane propsána do nové čtvrti.
 6. Doplnění deficitů občanské vybavenosti
  Cílem revitalizace je vytvořit plnohodnotnou residenční čtvrt. V přízemí budovy S2 a objektech obklopujících areálová náměstí budou vytvořeny prostory (6a) pro obchody, drobné provozovny, restaurace či kavárny, které vyřeší problém s nedostatkem občanské vybavenosti v nejbližším okolí. V rámci parků vznikne dětské hřiště (6b) a zázemí pro volnočasové a komunitní aktivity.

SEZNAMTE SE PODROBNĚJI S NÁVRHEM REVITALIZACE AREÁLU

Konzultace Návrhu – 12. 9. 2019

Revitalizované území z pohledu chodce